Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.71.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XIV sesji w dniu 31 października 2019 r.


ZARZĄDZENIE NR 120.71.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 listopada 2019 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XIV sesji w dniu 31 października 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 31 października
2019 r. odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka
XIV/112/19 zmieniająca Uchwałę nr IX/77/19 Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz
w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gryfinie
XIV/113/19 przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino w latach 2019-2023”
 Wydział Gospodarki
Komunalnej
XIV/114/19 zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gryfino
Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych
w Gryfinie
XIV/115/19  rozpatrzenia wniosku sołectwa Mielenko Gryfińskie w sprawie
realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020
Wydział Edukacji
i Spraw Społecznych
 XIV/116/19 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok Skarbnik Miasta
i Gminy Gryfino
XIV/117/19 określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie
miasta i gminy Gryfino
Wydział Podatków
i Opłat Lokalnych
XIV/118/19 określenia stawek podatku od środków transportowych
na terenie miasta i gminy Gryfino
Wydział Podatków
i Opłat Lokalnych
XIV/119/19 wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie
na kadencję lat 2020-2023
Biuro Obsługi Rady

 

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 31 października 2019 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Na XIV sesji w dniu 31 października 2019 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk