Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.18.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na VI sesji w dniu 28 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.18.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 marca 2019 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na VI sesji w dniu 28 lutego 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 lutego 2019 r. odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
VI/43/19 warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
gruntów stanowiących własność Gminy Gryfino w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych
tych bonifikat
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
VI/44/19 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
VI/45/19 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych
w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
VI/46/19 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych
w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
VI/47/19 zmieniająca uchwały w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino – sołectwom Wydział Organizacyjny
VI/48/19 przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
VI/49/19 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Gryfino Wydział Edukacji i Spraw Społecznych


§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 lutego 2019 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Na VI sesji w dniu 28 lutego 2019 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

Sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk