Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.57.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 września 2019 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XI sesji w dniu 29 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.57.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 września 2019 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XI sesji w dniu 29 sierpnia 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządzam, co następuje: § 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 sierpnia 2019 r. odpowiadają:  

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka
XI/86/19 ewentualnej budowy kopalni kruszywa na terenie sołectwa Żabnica Biuro Obsługi Rady
XI/87/19 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
XI/88/19 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1 Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
XI/89/19 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
XI/90/19 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XI/91/19 wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Pniewo Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XI/92/19 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawie Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XI/93/19 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy ich sprzedaży Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XI/94/19 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych, udziału w nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XI/95/19 zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie informacji o kandydatach na ławników Biuro Obsługi Rady
XI/96/19 powołania Zespołu do spraw przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników Biuro Obsługi Rady
XI/97/19 rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie Biuro Obsługi Rady
XI/98/19 zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XI/99/19 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok Skarbnik Miasta i Gminy
XI/100/19 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2019-2025 Skarbnik Miasta i Gminy
XI/101/19 zasad udzielania pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 sierpnia 2019 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

UZASADNIENIE

Na XI sesji w dniu 29 sierpnia 2019 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk