Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.60.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 września 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 120…

ZARZĄDZENIE NR 120.60.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 września 2019 r.

 

w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.  

Na podstawie § 6 ust. 1 i 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustanawiam Pana Daniela Adamczyka gminnym koordynatorem zastosowania techniki elektronicznej na obszarze gminy Gryfino w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

§ 2. Ustanawiam operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Gryfino:

Numer obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej

Nazwisko i imię 
operatora

1

Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie, ul. Szczecińska 17

Lefik-Żarczyńska Barbara

2

Przedszkole nr 2 w Gryfinie, ul. Bolesława Krzywoustego 5

Kaliński Radosław

3

Przedszkole nr 4 w Gryfinie, ul. Tadeusza Kościuszki 17

Kaliński Radosław

4

I Liceum Ogólnokształcące w Gryfinie, ul. Niepodległości 16

Lefik-Żarczyńska Barbara

5

Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfinie, ul. Łużycka 22

Stempiński Ryszard

6

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie, ul. Łużycka 91

Stempiński Ryszard

7

Przedszkole nr 5 w Gryfinie, ul. Stefana Żeromskiego 12

Ekiert Joanna

8

Przedszkole nr 3 w Gryfinie, ul. Zygmunta Krasińskiego 29

Ekiert Joanna

9

Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryfinie, ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70

Ekiert Joanna

10

Biblioteka Publiczna Filia Górny Taras w Gryfinie, ul. Krasińskiego 87a

Olejarz Ryszard

11

Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie, ul. 9 Maja 4

Olejarz Ryszard

12

Przedszkole nr 1 w Gryfinie, ul. Wojska Polskiego 11

Olejarz Ryszard

13

Świetlica Wiejska w Czepinie, ul. Gryfińska 46

Tarka Mariusz  

14

Szkoła Podstawowa  w Radziszewie, ul. Szczecińska 54

Tarka Mariusz

15

Szkoła Podstawowa  w Gardnie, ul. Niepodległości 1

Rataj Kinga

16

Świetlica Wiejska w Dołgich, Dołgie 12a

Rataj Kinga

17

Szkoła Podstawowa  w Chwarstnicy, ul. Gryfińska 19

Rataj Kinga

18

Świetlica Wiejska  w Wełtyniu, ul. Niepodległości 18

Stempiński Ryszard

19

Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, Nowe Czarnowo 66

Stawicki Marcin

20

Biblioteka Publiczna w Gryfinie, Filia w Pniewie, ul. Gryfińska 16

Stawicki Marcin

21

Dom Pomocy Społecznej w Dębcach, Dębce 11

Tarka Mariusz

22

Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o., ul. Parkowa 5

Kaliński Radosław

23

Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o., Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie, ul. Armii Krajowej 8

Lefik-Żarczyńska Barbara

24

Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o., Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Psychiatryczny w Nowym Czarnowie, Nowe Czarnowo 70

Stawicki Marcin

§ 3. Zadania gminnego koordynatora oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji  wyborczych określają załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

§ 4. Osoby, o których mowa w § 1 i 2 wykonują swoje zadania do czasu przyjęcia protokołów głosowania w obwodzie przez terytorialną komisję wyborczą.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam gminnemu koordynatorowi  zastosowania techniki elektronicznej na obszarze gminy Gryfino w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

 

UZASADNIENIE  

Przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., zobowiązują burmistrza do ustanowienia gminnego koordynatora oraz operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w celu zapewnienia obsługi systemu informatycznego Wsparcie Organów Wyborczych (WOW).

Sporządził:
Daniel Adamczyk