Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.43.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Dostawa pomocy dydaktycznych, edukacyjnych oraz wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu – Inwestuję w naukę!”

ZARZĄDZENIE Nr 120.43.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 lipca 2019 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Dostawa pomocy dydaktycznych, edukacyjnych oraz wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu – Inwestuję w naukę!”

Na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz § 10 pkt 16 zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie z późn. zm.1) oraz § 11 ust. 1 i 3 Zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiących załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.5.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządza się, co następuje:

§1. W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Dostawa pomocy dydaktycznych, edukacyjnych oraz wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu – Inwestuję w naukę!” powołuje się komisję przetargową w składzie:

  1. Agnieszka Wernikowska                     - Przewodniczący komisji przetargowej;

  2. Grzegorz Jastrowicz                            - Zastępca przewodniczącego komisji przetargowej;

  3. Alicja Buczkowska - Jóśkowiak         - Sekretarz komisji przetargowej;

  4. Anna Bednarska                                    - Członek komisji przetargowej;

  5. Swietłana Sochaj                                  - Członek komisji przetargowej;

  6. Marta Karpicka                                     - Członek komisji przetargowej.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu komisji przetargowej.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1 Zmiany tekstu pierwotnego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zostały dokonane: zarządzeniem Nr 120.28.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 120.70.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 września 2017 r., zarządzeniem Nr 120.103.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 listopada 2017 r., zarządzeniem Nr 120.14.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 1 lutego 2018 r., zarządzeniem Nr 120.49.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 czerwca 2018 r. i zarządzeniem Nr 120.72.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 września 2018 r., zarządzeniem Nr 120.40.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 lipca 2019 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, kierownik zamawiającego może powołać komisję przetargową. Komisja przetargowa może mieć charakter stały lub być powoływana do przygotowania i przeprowadzenia określonych postępowań. W myśl § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego Zarządzeniem Nr 120.28.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2017 r., Nr 120.70.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 września 2017 r., Nr 120.103.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 listopada 2017 r., Nr 120.14.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 1 lutego 2018 r., Nr 120.49.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 120.72.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 września 2018 r., Zarządzeniem Nr 120.40.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 lipca 2019 r. do wyłącznych kompetencji Burmistrza należy w szczególności wydawanie zarządzeń, pism okólnych oraz zatwierdzenie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych. Z kolei w świetle postanowień § 11 ust. 1 i 3 Zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiących załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 120.5.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 11 stycznia 2018 r., komisję przetargową dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie powołuje w formie zarządzenia Burmistrz, a w przypadku innych jednostek organizacyjnych Gminy – dyrektor tej jednostki. Komisja dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia powołana jest obligatoryjnie, jeżeli wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W związku z powyższym, podjęcie zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do dokonania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych, edukacyjnych oraz wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu – Inwestuję w naukę!”, którego szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę 30 000 euro jest słuszne i zasadne.

Sporządziła:
Alicja Buczkowska-Jóśkowiak