Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.65.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 października 2019 r. w sprawie przesyłek wpływających do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie wyłączonych z dekretacji Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino


ZARZĄDZENIE Nr 120.65.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 października 2019 r.


w sprawie przesyłek wpływających do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie wyłączonych z dekretacji Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego zarządzeniami Nr 120.28.2017 z dnia 31 marca 2017 r., 120.70.2017 z dnia 14 września 2017 r., Nr 120.103.2017 z dnia 30 listopada 2017 r., Nr 120.14.2018 z dnia 1 lutego 2018 r., Nr 120.49.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 120.72.2018 z dnia 6 września 2018 r., Nr 120.40.2019 z dnia 12 lipca 2019 r. oraz Nr 120.56.2019 z dnia 2 września 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wyłączam z dekretacji Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino przesyłki dotyczące niżej wymienionych spraw, które po zarejestrowaniu przez Biuro Obsługi Interesantów przekazywane są bezpośrednio do komórek organizacyjnych:

1) Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska:

 1. przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy,

 2. wydanie zaświadczenie o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego,

 3. wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 4. wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

 5. sporządzenie/zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 6. sporządzenie/zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

 7. opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości,

 8. usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości,

 9. zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków,

 10. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia,

 11. udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie,

 12. udzielenie dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

 13. demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest,

 14. informacje o wyrobach zawierających azbest,

 15. roczne plany łowieckie,

 16. polowania zbiorowe,

 17. informacje w sprawie książek ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym.

2) Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich:

 1. wszystkie sprawy z zakresu działania wydziału.

3) Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami:

 1. zezwolenie oraz oświadczenia dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych,

 2. udzielnie informacji o przedsiębiorcach,

 3. wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

 4. wydzierżawienie gruntu,

 5. zwrot kaucji mieszkaniowej,

 6. oświadczenia,

 7. zaświadczenia,

 8. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w tym wnioski o bonifikaty,

 9. przesunięcie terminu płatności,

 10. ustalenie numeracji porządkowej nieruchomości,

 11. zgłoszenie szkód w uprawach rolniczych,

 12. zezwolenia na uprawę maku i konopi włóknistych,

 13. ustanowienie służebności przesyłu oraz służebności gruntowych,

 14. ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie.

4) Wydział Gospodarki Komunalnej:

 1. najem lokalu (w tym m.in. wnioski o najem, potwierdzenia wstąpienia w najem),

 2. zaświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy,

 3. zgoda na podnajem/bezpłatne używanie lokalu komunalnego,

 4. zgoda na adaptację/powiększenie lokalu,

 5. zgoda na zamianę lokalu,

 6. zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,

 7. wpis/zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

 8. zabieg bezpłatnej sterylizacji/kastracji psa/kota przebywającego stale na terenie gminy Gryfino, posiadającego właściciela,

 9. nadanie statusu opiekuna społecznego wolnożyjących kotów,

 10. włączenie pojemnika przeznaczonego do gromadzenia odpadów komunalnych, stanowiącego własność wnioskodawcy, do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

 11. zgłoszenia tzw. „dzikich wysypisk odpadów”,

 12. sprawozdania podmiotów realizujących zadania z zakresu odbioru odpadów komunalnych oraz instalacji przetwarzania odpadów komunalnych,

 13. sprawozdania podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

 14. zawiadomienia o uchwałach podjętych przez wspólnoty mieszkaniowe,

 15. zawiadomienia o wszczęciu/zakończeniu postępowań/wyznaczeniu terminu oględzin w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów,

 16. zawiadomienia o wyznaczeniu terminu oględzin w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów,

 17. wnioski sołeckie o dokonanie zakupów/wykonanie usług w ramach środków funduszu sołeckiego w zakresie utrzymania czystości i zieleni,

 18. harmonogram odbioru odpadów komunalnych.

5) Wydział Organizacyjny:

 1. pisma kadrowo-płacowe (m.in. zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, odpisy świadectwa pracy, oferty pracy),

 2. pisma komorników w sprawie zajęć komorniczych (dot. zajęcia wynagrodzenia za pracę, diety sołtysa, wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych),

 3. wybory powszechne i referenda,

 4. polisy ubezpieczeniowe i pisma dotyczące szkód z ubezpieczenia mienia Gminy Gryfino,

 5. wniosek o wydanie pełnomocnictwa Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino,

 6. potwierdzenie własnoręczności podpisu,

 7. potwierdzenie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej,

 8. skierowanie lub zawiadomienie o miejscu wykonywania pracy społecznie-użytecznej,

 9. pisma instytucji dotyczące wywieszenia informacji na urzędowej tablicy ogłoszeń.

6) Wydział Podatków i Opłat Lokalnych:

 1. Informacje oraz deklaracje w sprawie podatku od nieruchomości rolnego i leśnego oraz w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 2. wnioski o wszczęcie postępowania podatkowego,

 3. pisma od osób fizycznych oraz od instytucji, stanowiące odpowiedzi na zapytania i wezwania w sprawach prowadzonych przez wydział,

 4. pisma Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego dotyczące kierowania spraw o zapłatę na drogę sądową, w sprawach zadłużenia gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych,

 5. pisma komorników i naczelników urzędów skarbowych, stanowiące odpowiedzi na pisma wydziału oraz w sprawach egzekucji należności gminy, z wyłączeniem pism stanowiących zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z tytułu robót, dostaw i usług, kierowane do gminy jako zobowiązanego,

 6. wnioski o wydanie zaświadczeń w sprawach dotyczących zakresu działalności wydziału,

 7. akty notarialne,

 8. umowy cywilnoprawne dotyczące np. dzierżawy, najmu, użyczenia gruntów lub budynków, których stroną są jednostki Skarbu Państwa, powiatu Gryfińskiego, gminy Gryfino, Nadleśnictwa, a także Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,

 9. zwroty tytułów wykonawczych,

 10. pozwolenia na budowę, decyzje i zawiadomienia organów nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych,

 11. pisma Starostwa Powiatowego dotyczące informacji w zakresie ewidencji pojazdów,

 12. postanowienia sądów dotyczące kwestii nabycia spadku przez osoby fizyczne,

 13. wnioski o zwrot opłaty skarbowej,

 14. informacje sądów, naczelników urzędów skarbowych, starosty i innych organów w sprawie opłaty skarbowej,

 15. wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

7) Wydział Finansowo – Księgowy:

 1. sprawozdania finansowo- księgowe przedkładane przez jednostki organizacyjne,

 2. dokumentacja dotycząca VAT,

 3. pisma komorników w sprawie zajęć komorniczych osób prawnych.

8) Wydział Edukacji i Spraw Społecznych:

 1. zawiadomienia o spełnianiu obowiązku szkolnego,

 2. sprawozdania o liczbie dzieci w niepublicznych jednostkach oświatowych,

 3. zawiadomienia o zawarciu z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,

 4. wnioski o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika,

 5. informacje o powołaniu komisji kwalifikacyjnej w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela stażysty (informacje ze szkół, przedszkoli),

 6. wnioski o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,

 7. informacje kuratorium oświaty o powołaniu komisji kwalifikacyjnej w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,

 8. formularze zgłoszeń do Gali Sportu i Gali Laureatów,

 9. arkusze organizacyjne wraz z aneksami,

 10. tytuły wykonawcze dot. niewykonywania obowiązku szkolnego,

 11. karty ewidencji czasu pracy w ramach prac społecznie użytecznych,

 12. Zachodniopomorska Karta Rodziny,

 13. Zachodniopomorska Karta Seniora,

 14. Karta Dużej Rodziny,

 15. budżet obywatelski Gminy Gryfino,

 16. fundusz sołecki,

 17. sporządzania aktualnych odpisów z Rejestru Instytucji Kultury,

 18. potwierdzenie złożenia oferty w generatorze (dotyczy otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych).

9) Wydział Inwestycji i Rozwoju:

 1. pasy drogowe dróg gminnych (w tym m.in. uzgodnienie, zajęcie),

 2. opiniowanie stałej/tymczasowej organizacji ruchu,

 3. zaświadczenia o rewitalizacji.

10) Biuro Obsługi Rady:

 1. wybory ławników do sądów powszechnych,

 2. korespondencja, której adresatem jest Rada Miejska w Gryfinie.

11) Zespół ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania:

 1. dokumentacja dotycząca zadań realizowanych przez Zespół ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

12) Audyt Wewnętrzny:

 1. przesyłki, której adresatem jest audytor wewnętrzny.

13) Straż Miejska:

 1. wszystkie sprawy z zakresu działania Straży Miejskiej.

14) Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego:

 1. wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe,

 2. pisma Ochotniczych Straży Pożarnych dotyczące działalności statutowej.

 1. Przesyłki dotyczące zamówień publicznych przekazywane są do komórek organizacyjnych prowadzących postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Faktury, rachunki przekazywane są do komórek organizacyjnych realizujących zamówienie.

 2. Wyłączone z dekretacji Burmistrza przesyłki przekazywane są bezpośrednio naczelnikom/kierownikom komórek organizacyjnych.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta i Gminy.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 120.25.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie ewidencjonowania i przekazywania burmistrzowi (kierownikowi Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie) korespondencji wpływającej oraz Zarządzenie Nr 120.45.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 7 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ewidencjonowania i przekazywania burmistrzowi (kierownikowi Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie) korespondencji wpływającej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
W celu usprawnienia obiegu dokumentacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie poprzez zmniejszenie dokumentacji przekazywanej do dekretacji Burmistrza zasadnym jest dokonanie zmiany w obowiązującym dotychczas zarządzeniu.

Sporządziła:
Izabela Buckowska