Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.36.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 120.36.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 czerwca 2019 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936, Dz. U. z 2018 r. poz. 2437) oraz § 10 ust. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.28.2017 z dnia 31 marca 2017 r., Nr 120.70.2017 z dnia 14 września 2017 r., Nr 120.103.2017 z dnia 30 listopada 2017 r., Nr 120.14.2018 z dnia 1 lutego 2018 r., Nr 120.49.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 120.73.2018 r. z dnia 6 września 2018 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 120.45.2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 13 otrzymuje brzmienie:

㤠13

  1. Dodatek specjalny może być przyznawany pracownikowi z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności.

  2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, może być przyznawany na czas realizacji zwiększonego zakresu obowiązków lub powierzenia dodatkowych zadań, nie dłuższy niż na rok. W indywidualnych przypadkach dodatek specjalny może być przyznawany także na czas nieokreślony.

  3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w wysokości od 10% do 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, a jego wysokość uzależniona jest od zakresu obowiązków oraz stopnia złożoności lub odpowiedzialności powierzonych zadań dodatkowych. W przypadku gdy pracownik nie ma przyznanego dodatku funkcyjnego, dodatek specjalny może być przyznany w kwocie nieprzekraczającej 60% wynagrodzenia zasadniczego.

  4. Dopuszcza się poza dodatkiem, o którym mowa w ust. 1, przyznanie pracownikowi dodatku specjalnego – projektowego.

  5. Dodatek specjalny – projektowy może być przyznany pracownikom realizującym zadania na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych i z tych źródeł będzie finansowany.

  6. Wysokość dodatku specjalnego - projektowego ustala się indywidualnie, biorąc pod uwagę w szczególności charakter pracy wykonywanej w projekcie oraz wymiar czasowego zaangażowania w realizację projektu. Dodatek ten każdorazowo przysługuje w wysokości do 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. W przypadku gdy pracownik nie ma przyznanego dodatku funkcyjnego, dodatek specjalny - projektowy może być przyznany w kwocie nieprzekraczającej 60% wynagrodzenia zasadniczego.

  7. Dodatki, o których mowa w ust. 1 i 4 wypłaca się razem z wynagrodzeniem zasadniczym.

  8. Dodatek specjalny nie przysługuje pracownikom zatrudnianym na stanowiskach pomocniczych i obsługi.”

2. w § 5 punkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Pracownikowi składającemu oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę, może być przyznane wyższe wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie mniejszej niż 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym. Zwiększenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 pkt 4 może być przyznane na okres nie dłuższy niż na 2 lata, tj. 24 miesiące.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego zamieszczenia na tablicy informacyjnej.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Wprowadzone zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie podyktowane zostały koniecznością uaktualnienia zapisów.

Sporządziły:
Beata Ludwiczak, Małgorzata Ważyńska-Piaskowska