Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.28.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na VIII sesji w dniu 25 kwietnia 2019 r.

gg

 

ZARZĄDZENIE NR 120.28.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
 

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na VIII sesji w dniu 25 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 kwietnia 2019 r. odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
VIII/61/19 desygnowania radnych Rady Miejskiej w Gryfinie do pracy w Zespole do spraw budżetu obywatelskiego Wydział Edukacji  i Spraw Społecznych
VIII/62/19 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
VIII/63/19 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawie Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
VIII/64/19 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Wincentego Witosa 1, 1a, 1b, 3 w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy ich sprzedaży Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
VIII/65/19 wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
VIII/66/19 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
VIII/67/19 zmian w statucie Biblioteki Publicznej w Gryfinie Biblioteka Publiczna  w Gryfinie
VIII/68/19 pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Biuro Obsługi Rady
VIII/69/19 przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gryfino Biuro Obsługi Rady
VIII/70/19 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok Skarbnik Miasta i Gminy w Gryfinie

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 kwietnia 2019 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na VIII sesji w dniu 25 kwietnia 2019 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk