Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXXII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie Komisji do projektów uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

 

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XXXII Komisja przyjęła raport do wiadomości Komisja przyjęła raport do wiadomości Komisja przyjęła raport do wiadomości Komisja przyjęła raport do wiadomości
2/XXXII Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
3/XXXII pozytywnie pozytywnie pozytywnie Załącznik nr 1
4/XXXII pozytywnie pozytywnie pozytywnie Załącznik nr 2
5/XXXII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XXXII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XXXII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XXXII Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie negatywnie pozytywnie
9/XXXII Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie pozytywnie
10/XXXII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
11/XXXII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
12/XXXII Załącznik nr 4 pozytywnie pozytywnie Załącznik nr 3
13/XXXII pozytywnie negatywnie pozytywnie pozytywnie

 

Załącznik nr 1 – Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej wnioskuje o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad.

Załącznik nr 2 – Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej wnioskuje o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad.

Załącznik nr 3 - Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej wnioskuje o wprowadzenie do projektu uchwały następujących zmian:
W § 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych, w tym plany dochodów i wydatków przewidzianych do realizacji w podziale na źródła finansowania: budżet gminy, fundusze UE, budżet państwa.
W § 3 dodaje się pkt 5), który otrzymuje brzmienie „5) omówienie przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków funduszu sołeckiego”.

Komisja wnioskuje również o wykreślenie w uzasadnieniu do projektu uchwały zdania: „Brakuje, zatem podstaw prawnych do regulowania przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w omawianym trybie etapu prac poprzedzających sporządzenie projektu uchwały budżetowej, w tym określenia obowiązków dla organu wykonawczego, któremu wyłącznie przysługuje inicjatywa w sprawie sporządzania uchwały budżetowej”. W ostatnim zdaniu uzasadnienia po słowach „…do projektu uchwały budżetowej Gminy Gryfino kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się: „informacje o założeniach do projektu budżetu oraz kierunkach polityki społecznej i gospodarczej (art.61 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym)”.

Załącznik nr 4 – Komisja Rewizyjna wnioskuje o dopisanie w ostatnim zdaniu uzasadnienia po słowach „…do projektu uchwały budżetowej Gminy Gryfino kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się: „informacje o założeniach do projektu budżetu oraz kierunkach polityki społecznej i gospodarczej w tym związanych z realizacją celów określonych w Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r.”