Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ w styczniu 2021 r.

22
5 stycznia 2021 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 1. Sprawy regulaminowe
 2. Ponowne rozpatrzenie skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nienadania nazwy ulicy części działki nr 1312 obręb Gryfino 4, ze względu na dodatkowe dokumenty do skargi.
 3. Rozpatrzenie wniosku do Rady Miejskiej w Gryfinie o nadanie nazwy ulicy części działki 1312 obręb Gryfino 4 zawartego w skardze.
 4. Wolne wnioski i informacje
14 stycznia 2021 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Rozpatrzenie petycji Spółdzielni Mieszkaniowej Dolna Odra w sprawie uchwalenia nowej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowej stawki tej opłaty.
 3. Rozpatrzenie wniosków mieszkańców gminy Gryfino o nadanie nazwy drodze gminnej położonej między ulicą Stanisława Lema a ulicą Wojska Polskiego.
 4. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca gminy Gryfino o nadanie nazwy ulicy części działki nr 1312 obręb Gryfino 4.
 5. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej nieuwzględnienia uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.
 6. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziszewie.
 7. Wolne wnioski i informacje.
22.01.2021 r.
godz. 8.15
(piątek)
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
25.01.2021 r.
godz. 9.00
(poniedziałek)
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
26.01.2021 r.
godz. 9.00
(wtorek)
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
27.01.2021 r.
godz. 8.00
(środa)
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Przegląd opracowanych projektów inwestycyjnych po 2014 r.
 4. Kontrola zlecania zadań publicznych jednostkom spoza sektora finansów publicznych w latach 2018 i 2019.
 5. Kontrola wydatków na działalność promocyjną gminy.
 6. Wystąpienie pokontrolne dot. kontroli zawierania oraz realizacji umów najmu lokali i budynków użytkowych.