Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ w październiku 2019 r.

22
10.10.2019 r.
godz. 10.00
(czwartek)
WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie opinii do wniosków do projektu budżetu złożonych przez radnych, przedstawicieli sołectw, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców gminy.
10.10.2019 r.
godz. 14.00
(czwartek)
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie niewykonywania prawomocnych orzeczeń sądowych dotyczących uchwały nr XIII/130/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej.
 3. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie niewykonywania prawomocnych orzeczeń sądowych oraz uniemożliwienie realizacji uchwały nr XXX/376/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
17.10.2019 r.
godz. 9.00
(czwartek)
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Prace nad studium – omówienie uwag i wniosków, które wpłynęły do projektu studium.

22.10.2019 r.
godz. 14.30
(wtorek)

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie niewykonywania prawomocnych orzeczeń sądowych dotyczących uchwały nr XIII/130/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej.

 3. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie niewykonywania prawomocnych orzeczeń sądowych oraz uniemożliwienie realizacji uchwały nr XXX/376/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

25.10.2019 r.
godz. 9.00
(piątek)
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
oraz
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 30 września 2019 r. – Komisja Budżetu.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Gryfino oraz o możliwości realizacji inwestycji monitoringu miejskiego – Komisja Planowania.
28.10.2019 r.
godz. 9.00
(poniedziałek)
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Analiza wysokości stawek podatkowych
30.10.2019 r.
godz. 8.00
(środa)
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Kontrola systemu świadczenia usług w zakresie gospodarki odpadami oraz realizacji opłat za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości.
 4. Kontrola legalności umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 5. Ocena stanu realizacji inwestycji związanej z budową hali widowiskowo – sportowej.