Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ w listopadzie 2019 r.

22
12.11.2019 r.
godz. 1330
(wtorek)
Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Rozpatrzenie wniosku o zbadanie poprawności pobierania opłat za świadczenie usług opiekuńczych przez Żłobek Miejski w Gryfinie.
 3. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie skarg na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie niewykonywania prawomocnych orzeczeń sądowych dotyczących uchwały nr XIII/130/11 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie.
 4. Wolne wnioski i informacje.
18.11.2019 r.
godz. 1330
(poniedziałek)
Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o zbadanie poprawności pobierania opłat za świadczenie usług opiekuńczych przez Żłobek Miejski w Gryfinie.
 3. Wolne wnioski i informacje.
22.11.2019 r.
godz. 800
(piątek)
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Analiza projektu uchwały budżetowej na 2020 r.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej (do dnia 10 grudnia).
 5. Informacja na temat stanu budownictwa komunalnego i społecznego na terenie gminy Gryfino.
25.11.2019 r.
godz. 900
(poniedziałek)
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego I. Sprawy regulaminowe
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Analiza projektu uchwały budżetowej na 2020 r.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej (do dnia 10 grudnia).
26.11.2019 r.
godz. 830
(wtorek)
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Analiza projektu uchwały budżetowej na 2020 r.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej (do dnia 10 grudnia).
 5. Informacja o stanie technicznym gminnego zasobu budynków i lokali  na terenie gminy Gryfino.
27.11.2019 r.
godz. 800
(środa)
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Analiza formalno – prawna projektu budżetu na 2020 rok.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej (do dnia 10 grudnia).
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 5. Kontrola legalności umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 6. Ocena stanu realizacji inwestycji związanej z budową hali widowiskowo – sportowej.
 7. Kontrola systemu świadczenia usług w zakresie gospodarki odpadami oraz realizacji opłat za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości.
 8. Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych oraz z audytów.