Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ w lutym 2022 r.

22
15.02.2022 r.
godz. 1200
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
(komisja zdalna)
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Rozpatrzenie skarg na bezczynność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w zakresie niepodjęcia działań porządkowych na terenie targowiska miejskiego oraz w zakresie braku nowego regulaminu targowiska.
 3. Rozpatrzenie skargi na działania Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie dotyczące zadaszeń na ciągach ewakuacyjnych na targowisku miejskim w Gryfinie.
 4. Rozparzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotyczącej nieuwzględnienia uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino (działki nr 143/18-22, nr 143/25-35 obr. Daleszewo).
 5. Rozparzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotyczącej nieuwzględnienia uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino (działka nr 275/2 obręb Gryfino 1).
 6. Rozparzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotyczącej nieuwzględnienia uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino (działka nr 452/8 (452/10) obręb Czepino).
 7. Rozpatrzenie wniosku mieszkańca w sprawie nadania nazwy odcinkowi drogi gminnej nr 1312 obręb Gryfino 4.
 8. Przyjęcie w formie projektu uchwały propozycji rozstrzygnięcia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotyczącej nieuwzględnienia uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino (działka nr 143/4 obręb Daleszewo).
 9. Wolne wnioski i informacje.
18.02.2022 r.
godz. 815
(piątek)
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Rozpatrzenie prośby i wyrażenie stanowiska w związku z pismem Starosty Powiatu Gryfińskiego w sprawie wprowadzenia zakazu używania silników spalinowych o mocy powyżej 10 KM na jeziorze Steklno oraz określenie przeznaczenia terenów wokół jeziora.
 4. Przegląd stanu technicznego gminnych jednostek oświatowych oraz budynku Gryfińskiego Domu Kultury (komisja wyjazdowa).
21.02.2022 r.
godz. 900
(poniedziałek)
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
22.02.2022 r.
godz. 1030
(wtorek)
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
23.02.2022 r.
godz. 800
(środa)
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Ocena działalności Komisji Mieszkaniowej w latach 2019 - 2021.