Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ w listopadzie 2021 r.

22
2.11.2021 r.
godz. 1200
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w zakresie braku nowego regulaminu Targowiska Miejskiego.
 3. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w zakresie niepodjęcia działań porządkowych na Targowisku Miejskim w Gryfinie.
 4. Rozpatrzenie skarg na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nieuwzględnienia uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.
  1. skarga dotycząca działki nr 452/8 obręb Czepino.
  2. skarga dotycząca działki nr 143/4 obręb Daleszewo.
  3. skarga dotycząca działki nr 148/4 obręb 1 Radziszewo
  4. skarga dotycząca działki nr 275/5 obręb Gryfino 1 przy ul. Targowej.
 5. Wypracowanie w formie projektu uchwały propozycji rozpatrzenia petycji mieszkańców w sprawie naprawy i utwardzenia nawierzchni ul. Letniej w Gryfinie.
 6. Wolne wnioski i informacje.
KOMISJE ZDALNE
19.11.2021 r.
godz. 815
(piątek)
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Omówienie problemów związanych z planowaniem przestrzennym oraz wydawaniem decyzji administracyjnych z zakresu prawa budowlanego.
22.11.2021 r.
godz. 900
(poniedziałek)
Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Kontrola wykonania wskazań i zaleceń nadzoru budowlanego dot. świetlic wiejskich oraz budynków GDK (komisja wyjazdowa).
23.11.2021 r.
godz. 1015
(wtorek)
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał
 3. Analiza projektu uchwały budżetowej na 2022 r.
24.11.2021 r.
godz. 800
(środa)
Komisja Rewizyjna
 
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Dokończenie rozpoczętej w roku poprzednim kontroli dotyczącej zlecania zadań publicznych jednostkom spoza sektora finansów publicznych w latach 2018 i 2019.
 4. Funkcjonowanie budżetu obywatelskiego w latach 2017 – 2020.
 5. Kontrola celowości i zasadności wydatków z budżetu Gminy na działania związane ze zwalczaniem koronawirusa.
 6. Ocena dotacji celowych udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku.
 7. Wolne wnioski i informacje
26.11.2021 r.
godz. 1300
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Rozpatrzenie wniosku o sprostowanie treści uzasadnienia do uchwały nr XXXI/248/21 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziszewie.
 3. Rozpatrzenie wniosku o podłączenie oświetlenia na słupach elektrycznych w Nowym Czarnowie.
 4. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w zakresie braku nowego regulaminu Targowiska Miejskiego.
 5. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w zakresie niepodjęcia działań porządkowych na Targowisku Miejskim w Gryfinie.
 6. Rozpatrzenie skarg na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nieuwzględnienia uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.
  1. skarga dotycząca działki nr 452/8 obręb Czepino.
  2. skarga dotycząca działki nr 143/4 obręb Daleszewo.
  3. skarga dotycząca działki nr 148/4 obręb 1 Radziszewo.
  4. skarga dotycząca działki nr 275/5 obręb Gryfino 1 przy ul. Targowej.
 7. Wolne wnioski i informacje.