Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ w lutym 2021 r.

22
12.02.2021 r.
godz. 1300
(piątek)
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Rozpatrzenie petycji Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Konopnickiej 5-11 w sprawie wprowadzenia nowej metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie równego traktowania przez władze publiczne mieszkańców gminy Gryfino oraz w sprawie uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji od producentów szczepionek przeciwko wirusowi  SARS-CoV-2, złożonych przez:
  1. Prezes Oddziału KORWiN Gryfino;
  2. Międzynarodową Koalicję dla Ochrony Polskiej Wsi;
  3. Pana Grzegorza Piątkowskiego.
 4. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Spółdzielni Mieszkaniowej Dolna Odra w sprawie uchwalenia nowej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowej stawki tej opłaty.
 5. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków mieszkańców gminy Gryfino o nadanie nazwy drodze gminnej położonej między ulicą Stanisława Lema a ulicą Wojska Polskiego.
 6. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca gminy Gryfino o nadanie nazwy ulicy części działki nr 1312 obręb Gryfino 4.
 7. Omówienie stanowiska Komisji w związku z rozpatrywaniem skargi dotyczącej nieuwzględnienia uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.
 8. Wolne wnioski i informacje.
16.02.2021 r.
godz. 1330
(wtorek)
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Spółdzielni Mieszkaniowej Dolna Odra w sprawie uchwalenia nowej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowej stawki tej opłaty.
 3. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nieuwzględnienia uwagi do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.
 4. Wolne wnioski i informacje
19.02.2021 r.
godz. 815
(piątek)
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Przegląd niezrealizowanych drogowych inwestycji gminnych (komisja wyjazdowa).
22.02.2021 r.
godz. 1200
(poniedziałek)
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Informacja o funkcjonowaniu oświaty w gminie Gryfino w okresie pandemii w roku szkolnym 2019/2020. Przygotowanie warunków do realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego (zabezpieczanie w sprzęt cyfrowy i przeszkolenie nauczycieli , doposażenie w środki ochrony).
23.02.2021 r.
godz. 900
(wtorek)
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie trybu prac nad uchwałą budżetową.
 4. Analiza poziomu wsparcia finansowego podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Gryfino w roku 2020.
24.02.2021 r.
godz. 800
(środa)
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Dokończenie rozpoczętej w roku poprzednim kontroli dotyczącej przeglądu opracowanych projektów inwestycyjnych po 2014 roku.
 4. Dokończanie rozpoczętej w roku poprzednim kontroli dotyczącej wydatków na działalność promocyjną gminy.
 5. Dokończenie rozpoczętej w roku poprzednim kontroli dotyczącej zlecania zadań publicznych jednostkom spoza sektora finansów publicznych w latach 2018 i 2019,
 6. Ocena wpływu zaciągania kredytów na sytuację finansową Gminy w latach 2019 – 2020.