Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ w marcu 2021 r.

22
11.03.2021 r.
godz. 1300
(czwartek)
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 1. Sprawy regulaminowe.
  • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie protokołów nr 31/21 z dnia 12 lutego 2021 r. i nr 32/21 z dnia 16 lutego 2021 r.
 2. Wypracowanie propozycji rozpatrzenia petycji Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Konopnickiej 9-15 jako projektu uchwały w sprawie wprowadzenia nowej metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia nowej stawki tej opłaty.
 3. Wypracowanie propozycji rozpatrzenia petycji Spółdzielni Mieszkaniowej Dolna Odra jako projektu uchwały w sprawie uchwalenia nowej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowej stawki tej opłaty.
 4. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nieuwzględnienia uwagi do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.
 5. Wypracowanie opinii w sprawie wniosku o przeprowadzenie kontroli/analizy w zakresie bezpieczeństwa uczniów w drodze do sali gimnastycznej w Radziszewie.
 6. Wolne wnioski i informacje.
12.03.2021 r.
godz. 830
(piątek)
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Przegląd niezrealizowanych drogowych inwestycji gminnych (komisja wyjazdowa).
 3. Stan dróg i chodników gminnych w mieście Gryfino (komisja wyjazdowa).
 4. Wolne wnioski i informacje.
19.03.2021 r.
godz. 815
(piątek)
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
22.03.2021 r.
godz. 1200
(poniedziałek)
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Informacja o aktualnej sytuacji oraz pomocy świadczonej osobom bezdomnym na terenie gminy Gryfino.
23.03.2021 r.
godz. 900
(wtorek)
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Analiza poziomu wsparcia finansowego podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Gryfino w roku 2020.
 4. Analiza przygotowania CW Laguna do połączenia z OSiR i utworzenia jednostki budżetowej. Ocena sposobu wykorzystania dotacji z roku 2020.
24.03.2021 r.
godz. 800
(środa)
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Dokończenie rozpoczętej w roku poprzednim kontroli dotyczącej przeglądu opracowanych projektów inwestycyjnych po 2014 roku.
 4. Dokończanie rozpoczętej w roku poprzednim kontroli dotyczącej wydatków na działalność promocyjną gminy.
 5. Dokończenie rozpoczętej w roku poprzednim kontroli dotyczącej zlecania zadań publicznych jednostkom spoza sektora finansów publicznych w latach 2018 i 2019,
 6. Ocena wpływu zaciągania kredytów na sytuację finansową Gminy w latach 2019 – 2020.