Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ we wrześniu 2020 r.

22
8.08.2020 r.
godz. 13.30
(wtorek)
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 1. Sprawy regulaminowe
  1. przyjęcie protokołów nr 18/20 z dnia 7 lipca 2020 r., 19/20 z dnia 21 lipca 2020 r. i 20/20 z dnia 11 sierpnia 2020 r.
 2. Rozpatrzenie skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie odmowy przywrócenia stanu pierwotnego lokalu mieszkalnego.
 3. Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nieuwzględnienia uwagi do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.
 4. Wolne wnioski i informacje.
18.09.2020 r.
godz. 8.00
(piątek)
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie opinii do złożonych wniosków do projektu budżetu (do dnia 15 października).
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 4. Dyskusja na temat aktualnego stanu prac nad planem zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Stare Brynki.
 5. Zagospodarowanie gminnych pustostanów, a w szczególności Pałacyk pod Lwami, budynek po byłej Komendzie Powiatowej Policji, budynek po Powiatowym Urzędzie Pracy, budynek przepompowni ( komisja wyjazdowa).
 6. Stan techniczny cmentarzy gminnych oraz kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie (komisja wyjazdowa).
21.09.2020 r.
godz. 9.00
(poniedziałek)
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie opinii do złożonych wniosków do projektu budżetu (do dnia 15 października).
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:
 4. Przegląd boisk, placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych pod względem wyposażenia i stanu technicznego (komisja wyjazdowa).
 5. Stan urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Gryfino (komisja wyjazdowa).
22.09.2020 r.
godz. 13.00
(wtorek)
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:
 3. Wypracowanie opinii do złożonych wniosków do projektu budżetu (do dnia 15 października).
23.09.2020 r.
godz. 13.30
(środa)
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:
 3. Wypracowanie opinii do złożonych wniosków do projektu budżetu (do dnia 15 października).
 4. Kontrola stanu użytkowego i wykorzystania świetlic wiejskich.
 5. Kontrola zawierania oraz realizacji umów najmu lokali i budynków użytkowych.
 6. Kontrola funkcjonowania targowiska miejskiego, w tym ponoszenie wydatków.
 7. Przegląd opracowanych projektów inwestycyjnych po 2014 r.