Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ w czerwcu 2021 r.

22
7.06.2021 r.
godz. 1300
(poniedziałek)
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Rozpatrzenie skargi dotyczącej braku działań Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie poprawy jakości powietrza w gminie Gryfino.
 3. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie braku odpowiedzi na pismo z marca 2021r.
 4. Rozpatrzenie skargi na nierówne traktowanie mieszkańców miasta i gminy Gryfino w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców w sprawie remontu nawierzchni ul. Polnej w Pniewie.
 6. Wolne wnioski i informacje
9.06.2021 r.
godz. 800
(środa)
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2020 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.
 3. Wolne wnioski i informacje.
18.06.2021 r.
godz. 815
(piątek)
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Analiza wykonania budżetu za 2020 r.
 3. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Gryfino za rok 2020.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2020 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za rok 2020.
 5. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
21.06.2021 r.
godz. 900
(poniedziałek)
Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.
 3. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Gryfino za rok 2020.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2020 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za rok 2020.
 5. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
22.06.2021 r.
godz. 900
(wtorek)
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.
 3. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Gryfino za rok 2020.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2020 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za rok 2020.
 5. Informacja o stanie realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2021.
 6. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał
23.06.2021 r.
godz. 800
(środa)
Komisja Rewizyjna
(posiedzenie komisji stacjonarne)
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Gryfino za rok 2020.
 3. Dokończanie rozpoczętej w roku poprzednim kontroli dotyczącej wydatków na działalność promocyjną gminy.
 4. Dokończenie rozpoczętej w roku poprzednim kontroli dotyczącej zlecania zadań publicznych jednostkom spoza sektora finansów publicznych w latach 2018 i 2019,
 5. Ocena wpływu zaciągania kredytów na sytuację finansową Gminy w latach 2019 – 2020.
 6. Funkcjonowanie budżetu obywatelskiego w latach 2017 – 2020.
 7. Bieżąca sytuacja finansowa i organizacyjna PUK.
 8. Wolne wnioski i informacje