Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ w marcu 2022 r.

22
08.03.2022 r.
godz. 900
(wtorek)
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Zwołanie Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego poświęconej sprawie Ukrainy.
10.03.2022 r.
godz. 1300
(czwartek)
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Przyjęcie w formie projektu uchwały (uchwał) propozycji rozstrzygnięcia skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w zakresie niepodjęcia działań porządkowych na terenie targowiska miejskiego oraz skargi w zakresie braku nowego regulaminu targowiska.
 3. Przyjęcie w formie projektu uchwały propozycji rozstrzygnięcia skargi na działania Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie dotyczące zadaszeń na ciągach ewakuacyjnych na targowisku miejskim w Gryfinie.
 4. Rozpatrzenie skargi na działania Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w zakresie konsultacji społecznych dotyczących projektu regulaminu Targowiska Miejskiego.
 5. Przyjęcie w formie projektu uchwały propozycji rozstrzygnięcia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotyczącej nieuwzględnienia uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino (działki nr 143/18-22, nr 143/25-35 obr. Daleszewo).
 6. Przyjęcie w formie projektu uchwały propozycji rozstrzygnięcia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotyczącej nieuwzględnienia uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino (działka nr 275/2 obręb Gryfino 1).
 7. Przyjęcie w formie projektu uchwały propozycji rozstrzygnięcia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotyczącej nieuwzględnienia uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino (działka nr 452/8 (452/10) obręb Czepino).
 8. Rozpatrzenie wniosku mieszkańca w sprawie nadania nazwy odcinkowi drogi gminnej nr 1312 obręb Gryfino 4.
 9. Przyjęcie w formie projektu uchwały propozycji rozstrzygnięcia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotyczącej nieuwzględnienia uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino (działka nr 143/4 obręb Daleszewo).
 10. Rozparzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie niewykonania uchwały nr XLI/325/21 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 września 2021 r. oraz braku odpowiedzi na pisma.
11.03.2022 r.
godz. 820
(piątek)
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Przegląd stanu technicznego gminnych jednostek oświatowych oraz budynku Gryfińskiego Domu Kultury (komisja wyjazdowa).
25.03.2022 r.
godz. 815
(piątek)
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego – etapy opracowań, planowane zmiany, kolejność realizacji.
28.03.2022 r.
godz. 900
(poniedziałek)
Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za rok 2021.
29.03.2022 r.
godz. 1030
(wtorek)
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał
30.03.2022 r.
godz. 800
(środa)
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Ocena działalności Komisji Mieszkaniowej w latach 2019 - 2021.
 4. Kontrola Inwestycji drogowych w Gminie Gryfino w latach 2019 – 2021.