Rok 2018 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.1.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia powołującego Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowo-Księgowym.

ZARZĄDZENIE NR 120.1.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 2 stycznia 2018 r.


w sprawie zmiany zarządzenia powołującego Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowo-Księgowym.

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.28.2017 z dnia 31 marca 2017 r., Nr 120.70.2017 z dnia 14 września 2017 r. i Nr 120.103.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. zarządzam, co następuje:

§1. §1. Zarządzenia Nr 120.120.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino otrzymuje brzmienie:„Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowo--Księgowym w składzie:

  • Beata Blejsz - Przewodnicząca Komisji,
  • Ewa Sznajder - Członek Komisji,
  • Milena Świeboda - Członek Komisji,
  • Maria Waszczyk - Członek Komisji”.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Gryfinie

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

W związku z nieobecnością członków Komisji Rekrutacyjnej należy dokonać zmiany w składzie komisji.

Sporządziła:
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska