Rok 2018 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.44.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 120.44.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 czerwca 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.28.2017 z dnia 31 marca 2017 r. Nr 120.70.2017 z dnia 14 września 2017 r., Nr 120.103.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. oraz Nr 120.14.2018 z dnia 1 lutego 2018 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 120.6.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 stycznia 2017 roku wprowadza się zmiany:

 1. w § 26 uchyla się ust. 9.

 2. § 50 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku braku zaliczki poniesione przez pracownika koszty w walucie obcej należy przeliczyć na PLN według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego rozliczenie delegacji.”

 1. § 71 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. „pozostałe środki trwałe” – przedmioty, których wartość początkowa nie przekracza 10.000,00 zł z wyłączeniem poniżej wskazanych przykładów, które księgowane są bezpośrednio w koszty:

 1. czajniki, termosy, filtry dzbankowe do wody, podstawy do dystrybutorów na wodę,

 2. sztućce, filiżanki, szklanki, kubki, talerze, cukiernice, tace, wazony,

 3. obrazy, mapy ścienne, zdjęcia ścienne, lustra, zegary i tablice ścienne, sztalugi drewniane, antyramy okolicznościowe,

 4. kosze na śmieci, wieszaki,

 5. kalkulatory, wiatraki, hygrotermometry, apteczki,

 6. lampki biurowe, telefony,

 7. stojaki plastikowe na dokumenty, uchwyty wraz z półkami na telefony, krzesła plastikowe – ogrodowe,

 8. półki ścienne, urny,

 9. obrusy, dywany, wykładziny, żaluzje, firany, wycieraczki podłogowe,

 10. podnóżki,

 11. pojemniki na: mydło, papier toaletowy i ręczniki do rąk,

 12. kroniki okolicznościowe,

 13. sztuczne choinki,

 14. doniczki, donice,

 15. deski naścienne (ochronne),

 16. ładowarki.”

 1. § 77 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W formularzu „OT” wypełnieniu podlegają wszystkie rubryki, w szczególności należy podać dokładną i pełną nazwę środka trwałego, datę przekazania do użytkowania, dane charakterystyczne środka trwałego (numer seryjny, numer silnika, numer podwozia itp.), nazwę dostawcy, numer i datę wystawienia faktury, miejsce użytkowania, wartość nabycia, symbol układu klasyfikacyjnego, numer inwentarzowy, czytelny podpis osoby materialnie odpowiedzialnej za środek trwały lub parafkę z imienną pieczątką.”

 1. § 122 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Wnioski w sprawie zmian w budżecie lub zmian wieloletniej prognozy finansowej wymagające akceptacji organu stanowiącego, należy złożyć do SKF 17 dni przed terminem planowanej sesji Rady Miejskiej, z wyjątkiem sesji, o których mowa w ustępie 7a.

 1. w § 122 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a Wnioski na sesje poświęcone uchwaleniu budżetu i sprawozdaniu z wykonania budżetu należy złożyć do SKF 21 dni przed terminem sesji.”

 1. § 122 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W przypadku złożenia wniosku po terminie określonym w ust. 7 i 7a wniosek uwzględniony zostanie w terminie późniejszym.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2175), począwszy od 1 stycznia 2018 roku limit wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiający jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów został podwyższony z dotychczasowych 3.500 złotych do 10.000 złotych.

Ponadto w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych ustaw (Dz. U z 2017 r. poz. 1475), która w art. 11 zawiera zmianę ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych uchylającą obowiązek stosowania przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych dodatkowej klasyfikacji, tj. klasyfikacji wydatków strukturalnych nie ma obowiązku dalszego ewidencjonowania wydatków strukturalnych.

W związku z powyższymi zmianami, konieczne jest dokonanie zmian w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Sporządziła:
Anna Juszczak