Rok 2018 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.17.2018 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

 

ZARZĄDZENIE Nr 120.17.2018
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 27 i 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z 2017 r. poz. 60, 1930) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Regulamin przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Gryfinie.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 120.26.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Opracowany w 2011 r. Regulamin przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, był stosowany przez 7 lat i niektóre jego zapisy zdezaktualizowały się. Biorąc pod uwagę powyższe należy uaktualnić zapisy przedmiotowego regulaminu.

Sporządziła:
Anna Wójciak