Rok 2018 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.43.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Gryfino oraz jednostki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 120.43.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 czerwca 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Gryfino oraz jednostki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.28.2017 z dnia 31 marca 2017 r. Nr 120.70.2017 z dnia 14 września 2017 r., Nr 120.103.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. oraz Nr 120.14.2018 z dnia 1 lutego 2018 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W zasadach (polityce) rachunkowości dla budżetu Gminy Gryfino oraz jednostki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 120.9.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 lutego 2017 roku, zmienionych Zarządzeniem Nr 120.34.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. wprowadza się zmiany:

 1. § 2 ust. 20 otrzymuje brzmienie:

„20. Meble ujmuje się w ewidencji pozostałych środków trwałych bez względu na ich wartość.”

 1. § 2 ust. 23 otrzymuje brzmienie:

  „23. Środki trwałe przekraczające wartość początkową 10.000 złotych są amortyzowane i umarzane metodą liniową za pomocą stawek określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w okresach miesięcznych.”

 2. § 2 ust. 31 otrzymuje brzmienie:

„31. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej kwotę 10.000 złotych są amortyzowane i umarzane według stawki 50%.”

 1. § 2 ust. 32 otrzymuje brzmienie:

„32. Pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub niższej niż 10.000 złotych amortyzuje się i umarza w sposób uproszczony przez jednorazowy odpis w koszty w pełnej wysokości w miesiącu przyjęcia.”

 1. w § 2 uchyla się ust. 46.

 2. § 4 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„KONTA POZABILANSOWE

090 – Obce środki trwałe291 – Należności warunkowe
976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami
977 – Środki oddane w trwały zarząd
980 – Plan finansowy wydatków budżetowych
981 – Plan finansowy niewygasających wydatków
998 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
999 – Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”

 1. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Konto 011 służy do ewidencji księgowej składników majątkowych zaliczanych do podstawowych środków trwałych, których wartość początkowa przekracza 10.000 złotych z uwzględnieniem § 2 pkt. 19.”

 1. § 8 otrzymuje brzmienie:

㤠8
Konto 013 – Pozostałe środki trwałe

Konto 013 służy do ewidencji pozostałych środków trwałych o wartości początkowej równej lub niższej niż 10.000 złotych amortyzowanych w 100 % przez jednorazowy odpis w koszty w pełnej wysokości.”

 1. § 97 otrzymuje brzmienie:

㤠97
Konto 291 – Należności warunkowe

 1. Konto 291 służy do ewidencji pozabilansowej należności warunkowych. Zalicza się do nich między innymi: należności umorzone, w stosunku do których termin przedawnienia jeszcze nie zapadł oraz należności wynikające z umów przedwstępnych, zamówień, decyzji.

 2. Na stronie Wn konta 291 ujmuje się wartość należności warunkowych w momencie ich powstania.

 3. Do konta 291 wskazane jest prowadzenie szczegółowej ewidencji analitycznej według poszczególnych kontrahentów.

 4. Konto 291 wykazuje saldo Wn oznaczające stan należności warunkowych.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w zakresie zasad rachunkowości dla jednostki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2175), począwszy od 1 stycznia 2018 roku limit wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiający jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów został podwyższony z dotychczasowych 3.500 złotych do 10.000 złotych.

Ponadto w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych ustaw (Dz. U z 2017 r. poz. 1475), która w art. 11 zawiera zmianę ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych uchylającą obowiązek stosowania przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych dodatkowej klasyfikacji, tj. klasyfikacji wydatków strukturalnych nie ma obowiązku dalszego ewidencjonowania wydatków strukturalnych.

W związku z powyższymi zmianami, konieczne jest dokonanie zmian w zasadach (polityce) rachunkowości oraz uzupełnienie wykazu kont w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Sporządziła:
Anna Juszczak