Rok 2018 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.23.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia powołującego Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Koordynator ds. komunikacji

ZARZĄDZENIE NR 120.23.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 marca 2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenia powołującego Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Koordynator ds. komunikacji

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.28.2017 z dnia 31 marca 2017 r., Nr 120.70.2017 z dnia 14 września 2017 r., Nr 120.103.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. i Nr 120.14.2018 z dnia 1 lutego 2018 r. zarządzam, co następuje:

§1. W zarządzeniu Nr 120.18.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino § 1 otrzymuje brzmienie:

„Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Koordynator ds. komunikacji w składzie:

  • Paweł Nikitiński - Przewodniczący Komisji,

  • Tomasz Miler - Członek Komisji,

  • Beata Blejsz - Członek Komisji,

  • Ewa Sznajder - Członek Komisji".

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
W celu usprawnienia prac rozszerza się skład Komisji Rekrutacyjnej.

Sporządziła:
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska