Rok 2018 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.45.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 120.45.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 1930) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) oraz § 10 ust. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.28.2017 z dnia 31 marca 2017 r., Nr 120.70.2017 z dnia 14 września 2017 r., Nr 120.103.2017 z dnia 30 listopada 2017 r., Nr 120.14.2018 z dnia 1 lutego 2018 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Regulamin wynagradzania pracowników Urzędowi Miasta i Gminy w Gryfinie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 120.2.2012  z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz Zarządzenia Nr 120.17.2013 z dnia 21 marca 2013 r., Nr 120.24.2014 z dnia 29 lipca 2014 r., Nr 120.68.2017 z dnia 13 września 2017 r., Nr 120.99.2017 z dnia 29 listopada 2017 r., Nr 120.112.2017 z dnia 13 grudnia 2017 r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego zamieszczenia na tablicy informacyjnej.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
W związku ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) zasadnym jest wprowadzenie nowego Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędowi Miasta i Gminy w Gryfinie.


Sporządziły:
Beata Ludwiczak, Małgorzata Ważyńska-Piaskowska