Rok 2018 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.20.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XLIV sesji w dniu 1 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.20.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 marca 2018 r.

 w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XLIV sesji w dniu 1 marca 2018 r

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) zarządzam, co następuje:

 § 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 1 marca 2018 roku odpowiadają:

Nr uchwały:

W sprawie: 

Wydział/jednostka:

XLIV/446/18

wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami

XLIV/447/18

dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Gryfino instrumentem płatniczym

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino

XLIV/448/18

zmiany Uchwały Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino

XLIV/449/18

zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino

XLIV/450/18

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino

XLIV/451/18

zmiany uchwały Nr XIX/175/16 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Wydział Edukacji
i Spraw Społecznych

XLIV/452/18

przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018

Wydział Edukacji
i Spraw Społecznych

XLIV/453/18

odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Biuro Obsługi Rady/
Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

 

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 1 marca 2018 r.

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Na XLIV sesji w dniu 1 marca 2018 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

Sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk