Rok 2018 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.72.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 120.72.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 września 2018 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, 1432) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego zarządzeniami Nr 120.28.2017 z dnia 31 marca 2017 r., 120.70.2017 z dnia 14 września 2017 r., Nr 120.103.2017 z dnia 30 listopada 2017 r., Nr 120.14.2018 z dnia 1 lutego 2018 r. oraz Nr 120.49.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. wprowadza się zmiany:

 1. w § 1 po pkt. 14 dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

  „15) „RODO” – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”
   
 2. w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. Burmistrzowi – symbol B – podlegają bezpośrednio:
  1. Zastępca Burmistrza – symbol BW,
  2. Zastępca Burmistrza - symbol BM,
  3. Sekretarz - symbol SE,
  4. Skarbnik - symbol SK,
  5. Zespół ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania – symbol BQ,
  6. Audyt Wewnętrzny - symbol BAW,
  7. Biuro Obsługi Rady – symbol BOR,
  8. Wydział Zamówień Publicznych – symbol BZP,
  9. Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich – symbol USC.SO,
  10. Referat Informatyki – symbol BRI,
  11. Pion Ochrony Informacji Niejawnych - symbol BIN,
  12. Inspektor Ochrony Danych – symbol IOD,
  13. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego – symbol BZK,
  14. Straż Miejska – symbol BSM,
  15. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie,
  16. Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie.”
    
 3. w części II w rozdziale 2 – Szczegółowe zadania i zakres działania komórek organizacyjnych – po § 38 dodaje się § 38a w brzmieniu:

„Inspektor Ochrony Danych (symbol IOD)

§ 38a. Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:

 1. informowanie administratora oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii Europejskiej lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,

 2. monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii Europejskiej lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków,

 3. podejmowanie działań zwiększających świadomość poprzez szkolenie personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych osobowych,

 4. prowadzenie audytów sprawdzających stan przestrzegania zasad ochrony danych osobowych przez personel przetwarzający dane osobowe,

 5. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO,

 6. współpraca z organem nadzorczym,

 7. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO oraz w stosownych przypadkach we wszelkich innych sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.”

 8. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego zastępuje się załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W związku z zarządzeniem Nr 120.70.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia z dniem 1 września 2018 r. Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie zasadnym jest dokonanie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Sporządziła:
Izabela Buckowska