Rok 2018 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.84.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przydziału odzieży i obuwia roboczego, sprzętu i artykułów ochrony indywidualnej oraz zasad dotyczących wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za użytkowanie własnej odzieży i obuwia roboczego pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 120.84.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad przydziału odzieży i obuwia roboczego, sprzętu i artykułów ochrony indywidualnej oraz zasad dotyczących wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za użytkowanie własnej odzieży i obuwia roboczego pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 2377 § 1, § 2 oraz § 4, art. 2378 §. 1 oraz art.2379 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.917) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam stanowiska pracy związane z wykonywaniem czynności, na których odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, a zatem niezbędne jest używanie odzieży roboczej i obuwia roboczego. Rodzaje odzieży i obuwia przysługującego na tych stanowiskach oraz przewidywane okresy ich użytkowania, wg tabeli przydziału stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dopuszczam używanie przez pracowników za ich zgodą własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniającego wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 3. Ustalam okres przydatności odzieży i obuwia roboczego do użytkowania w miesiącach kalendarzowych lub w sezonach (dotyczy odzieży i obuwia należnego w sezonach jesienno - zimowych liczonych od 1 października do 31 marca oraz wiosenno - letnich liczonych od 1 kwietnia do 30 września).

§ 4. 1. Ustalam, że za używanie własnej odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz za utrzymanie ich w czystości, konserwację i naprawę, pracownikom będzie wypłacany ekwiwalent pieniężny proporcjonalnie do wymiaru etatu i okresu zatrudnienia, w wysokości obowiązujących na rynku cen, wg zasad określonych w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

  1. Pracodawca zakupi i przydzieli pracownikom sprzęt i artykuły ochrony indywidualnej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 1. Ustalam, że ekwiwalent, o którym mowa w § 4 niniejszego zarządzenia będzie wypłacany w okresach półrocznych, uwzględniający czas faktycznie przepracowany.

  1. Wysokość ekwiwalentu zostaje obniżona proporcjonalnie za każdy nieprzepracowany miesiąc bez względu na przyczynę nieobecności.

  2. Za miesiąc uważa się kolejnych 30 dni kalendarzowych przypadających w okresie naliczania ekwiwalentu.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 0151-72/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia stanowisk pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, na których przysługuje pracownikom odzież i obuwie robocze, rodzaju tej odzieży i obuwia, przewidywanych okresów ich użytkowania oraz dopuszczalności wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za użytkowanie własnej odzieży i obuwia roboczego.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Zapisy zawarte w Zarządzeniu Nr 0151-72/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia stanowisk pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, na których przysługuje pracownikom odzież i obuwie robocze, rodzaju tej odzieży i obuwia, przewidywanych okresów ich użytkowania oraz dopuszczalności wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za użytkowanie własnej odzieży i obuwia roboczego zdezaktualizowały się. W związku z powyższym należy dokonać aktualnych ustaleń w przedmiotowej sprawie.

Sporządziła:
Anna Wójciak