Rok 2018 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.32.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XLVI sesji w dniu 26 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.32.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XLVI sesji w dniu 26 kwietnia 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 26 kwietnia 2018 roku odpowiadają:

Nr uchwały:

W sprawie:

Wydział/jednostka:

XLVI/461/18

trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobraniai wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie gminy Gryfino,

Wydział Edukacji
i Spraw Społecznych

XLVI/462/18

wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Gryfino na rok 2018

Wydział Edukacji
i Spraw Społecznych

XLVI/463/18

podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

XLVI/464/18

zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z niestrzeżonego parkingu z ograniczonym nieodpłatnym czasem postoju, zlokalizowanym przy ul. 1 Maja

Straż Miejska

XLVI/465/18

udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej

Wydział Gospodarki Komunalnej

XLVI/466/18

zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

Skarbnik Miasta
i Gminy Gryfino

XLVI/467/18

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025

Skarbnik Miasta
i Gminy Gryfino

XLVI/468/18

rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie

Biuro Obsługi Rady

XLVI/469/18

udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji celowej

Wydział Edukacji
i Spraw Społecznych

XLVI/470/18

wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości gruntowych położonych w obrębach ewidencyjnych Gardno i Drzenin

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami

XLVI/471/18

przyjęcia apelu dotyczącego zmiany obowiązujących przepisów ustawy Prawo łowieckie

Biuro Obsługi Rady

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 26 kwietnia 2018 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Na XLVI sesji w dniu 26 kwietnia 2018 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

Sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk