Rok 2018 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.40.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XLVII sesji w dniu 24 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.40.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XLVII sesji w dniu 24 maja 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 24 maja 2018 roku odpowiadają:

Nr uchwały:

W sprawie:

Wydział/jednostka:

XLVII/472/18

przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018

Ośrodek Pomocy Społecznej

XLVII/473/18

wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego w drodze darowizny nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami

XLVII/474/18

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami

XLVII/475/18

zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino

XLVII/476/18

desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej do prac w zespole do spraw opracowania zmian w Statucie Gminy Gryfino

Biuro Obsługi Rady


§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 24 maja 2018 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Na XLVII sesji w dniu 24 maja 2018 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

Sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk