Rok 2018 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.14.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 120.14.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 1 lutego 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego zarządzeniami Nr 120.28.2017 z dnia 31 marca 2017 r., 120.70.2017 z dnia 14 września 2017 r. oraz Nr 120.103.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. wprowadza się zmiany:

 1. w § 17 w ust. 1 pkt 11) otrzymuje brzmienie:
  „11) Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich – symbol USC.SO,”.

 2. w § 17 w ust 4 uchyla się pkt 2

 3. § 32 otrzymuje brzmienie:

„Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich (symbol USC.SO)

§ 32. 1. Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich dzieli się na:

 1. Urząd Stanu Cywilnego (symbol USC),

 2. Referat Spraw Obywatelskich (symbol SO).

 1. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

  1. przyjmowanie zapewnień o chęci wstąpienia w związek małżeński wraz z dokumentami wynikającymi z przepisów określonych prawem,

  2. przyjmowanie w formie uroczystej oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński,

  3. wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa dla małżeństw wyznaniowych,

  4. sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,

  5. sporządzanie testamentów allograficznych,

  6. sporządzanie w księgach stanu cywilnego wzmianek dodatkowych na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, oświadczeń stron i zawiadomień z innych Urzędów Stanu Cywilnego, odpisów aktów stanu cywilnego, protokołów, innych zagranicznych dokumentów mających wpływ na treść lub ważność aktów,

  7. przyjmowanie oświadczeń o: uznaniu dziecka przez ojca, nadaniu dziecku nazwiska męża matki, wyborze nazwisk przy zawieraniu małżeństwa, powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, o zmianie nadanego już imienia dziecka,

  8. wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą oraz zaświadczeń o stanie cywilnym,

  9. transkrypcja, rejestracja aktów sporządzonych za granicą, odtwarzanie aktów potwierdzających zdarzenia, które miały miejsce za granicą, nanoszenie w aktach wzmianek i przypisków pochodzących od państw obcych, prostowanie oczywistych błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego, skrócenie ustawowego okresu wyczekiwania do zawarcia małżeństwa, unieważnienia wzmianek w aktach stanu cywilnego,

  10. wydawanie decyzji o zmianie imion i nazwisk,

  11. współpraca z Referatem Spraw Obywatelskich oraz biurami ewidencji i urzędami stanu cywilnego na terenie kraju w zakresie zmian stanu cywilnego osób lub zmian w akcie stanu cywilnego,

  12. przygotowywanie i obsługa uroczystości z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego i setnych urodzin,

  13. występowanie o nadanie numeru ewidencyjnego PESEL po sporządzeniu aktu urodzenia dla obywateli polskich,

  14. prowadzenie rejestru uznań,

  15. współpraca z zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie międzynarodowej wymiany informacji dotyczących stanu cywilnego, w tym z zagranicznymi placówkami dyplomatycznymi,

  16. prowadzenie archiwum dla dokumentów stanu cywilnego.

 2. Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy w szczególności:

  1. prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych,

  2. występowanie o nadanie numeru ewidencyjnego PESEL dla obywateli polskich zamieszkujących poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz dla cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

  3. sporządzanie spisów wyborców oraz przygotowywanie projektów uchwał w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla stałych i odrębnych obwodów głosowania,

  4. prowadzenie rejestru wyborców,

  5. organizowanie i koordynowanie działań związanych z przeprowadzaniem spisów powszechnych ludności,

  6. załatwianie spraw związanych z zameldowaniem i nabywaniem obywatelstwa przez osoby zapraszane przez władze gminy do osiedlenia się w ramach repatriacji,

  7. organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej”.

 3. w § 35 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
  "6) wprowadzenie spraw związanych ze zgromadzeniami publicznymi".

 4. w § 39 ust. 3 uchyla się pkt 6.

 5. uchyla się § 45.

 6. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego zastępuje się załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Naczelnikowi Wydziału Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawarym

 

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie zasadnym jest dokonanie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Sporządziła:
Izabela Buckowska