Rok 2018 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.90.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na I sesji w dniu 23 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.90.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na I sesji w dniu 23 listopada 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 23 listopada 2018 r. odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
I/1/18 wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie Biuro Obsługi Rady
I/2/18 wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Gryfinie Biuro Obsługi Rady
I/3/18 wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie Biuro Obsługi Rady
I/4/18 wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Gryfinie Biuro Obsługi Rady
I/5/18 wyboru Przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego,
Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony ŚrodowiskaRady Miejskiej w Gryfinie
Biuro Obsługi Rady
I/6/18 wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej Rady Miejskiej w Gryfinie Biuro Obsługi Rady
I/7/18 wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gryfinie Biuro Obsługi Rady
I/8/18 powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie Biuro Obsługi Rady
I/9/18 powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Gryfinie Biuro Obsługi Rady
I/10/18 powołania składu osobowego Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Gryfinie Biuro Obsługi Rady
I/11/18 powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej Rady Miejskiej w Gryfinie Biuro Obsługi Rady
I/12/18 powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gryfinie Biuro Obsługi Rady


§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 23 listopada 2018 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE
Na I sesji w dniu 23 listopada 2018 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

Sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk