Rok 2018 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.5.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 120.5.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 stycznia 2018 r.


w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie  i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino  ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego Zarządzeniem Nr 120.28.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2017 r.,  Nr 120.70.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 września 2017 r., Nr 120.103.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 listopada 2017 r. w związku z ustawą z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, poz. 2018) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzam do stosowania „Zasady wykonywania w Urzędzie Miasta  i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych”, zwane dalej Zasadami, które stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

  1. Wprowadzam do stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie „Regulamin pracy komisji przetargowej”, zwany dalej Regulaminem, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Zastępcom Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino, Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino oraz Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino zgodnie z ustalonym podziałem zadań i kompetencji, a także dyrektorom, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie i innych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.

§ 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 120.89.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 6. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  1. Do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W związku z dokonaniem zmian w przepisach wewnętrznych regulujących kwestie przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych proponuję uchylić zarządzenie Nr 120.89.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie  i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie i wprowadzić nowe.