Rok 2018 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.37.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Budowa hali sportowo - widowiskowej w Gryfinie”

ZARZĄDZENIE Nr 120.37.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 maja 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Budowa hali sportowo - widowiskowej w Gryfinie”

Na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 20a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, poz. 2018) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego Zarządzeniem Nr 120.28.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2017 r., Nr 120.70.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 września 2017 r., Nr 120.103.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 listopada 2017 r., Nr 120.14.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 1 lutego 2018 r. oraz § 11 ust. 1 i 3 Zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiących załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.5.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Budowa hali sportowo - widowiskowej w Gryfinie” powołuję komisję przetargową w składzie:

  1. Agnieszka Wernikowska – Przewodniczący komisji przetargowej,

  2. Mariusz Andrusewicz – Zastępca przewodniczącego komisji przetargowej,

  3. Patrycja Bułat – Sekretarz komisji przetargowej,

  4. Alicja Buczkowska-Jóśkowiak – Członek komisji przetargowej,

  5. Maria Duda – Członek komisji przetargowej,

  6. Andżelika Sobolewska – Członek komisji przetargowej,

  7. Marcin Stawicki – Członek komisji przetargowej,

  8. Daria Koczan – Członek komisji przetargowej.

§ 2. W celu zapewnienia nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia wyznaczam dwóch członków komisji przetargowej, którzy będą nadzorowali realizację przedmiotowego zadania, tj.:

  1. Mariusz Andrusewicz,

  2. Maria Duda.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu komisji przetargowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, kierownik zamawiającego może powołać komisję przetargową. Komisja przetargowa może mieć charakter stały lub być powoływana do przygotowania i przeprowadzenia określonych postępowań. W myśl § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego Zarządzeniem Nr 120.28.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2017 r., Nr 120.70.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 września 2017 r., Nr 120.103.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 listopada 2017 r., Nr 120.14.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 1 lutego 2018 r. do wyłącznych kompetencji Burmistrza należy w szczególności wydawanie zarządzeń, pism okólnych oraz zatwierdzenie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych. Z kolei w świetle postanowień § 11 ust. 1 i 3 Zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiących załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 120.5.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 11 stycznia 2018 r., komisję przetargową dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie powołuje w formie zarządzenia Burmistrz, a w przypadku innych jednostek organizacyjnych Gminy – dyrektor tej jednostki. Komisja dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia powołana jest obligatoryjnie, jeżeli wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 20a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w przypadku zamówienia na roboty budowlane, którego wartość jest równa lub przekracza wyrażaną w złotych równowartość kwoty 1 000 000,00 euro, do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia powołuje się zespół osób. Zespołu nie powołuje się, jeżeli zamawiający w inny sposób zapewni udział co najmniej dwóch członków komisji przetargowej w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia.

W związku z powyższym, podjęcie zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do dokonania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa hali sportowo - widowiskowej w Gryfinie”, którego szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę 30 000 euro jest słuszne i zasadne.

 

Przygotowała:
Patrycja Bułat