Rok 2018 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.4.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej

ZARZĄDZENIE NR 120.4.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej

Na podstawie § 10 pkt 3 i 4 Regulaminu służby przygotowawczej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0152-30/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 26 czerwca 2009 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję egzaminacyjną w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej Pana Marcina Stawickiego zatrudnionego w Wydziale Inwestycji i Rozwoju w składzie:

  • Ewa Sznajder - Przewodnicząca Komisji,

  • Mariusz Andrusewicz - Członek Komisji,

  • Beata Ludwiczak - Członek Komisji.

§ 2. Komisja egzaminacyjna przeprowadzi egzamin składający się z części pisemnej (test) oraz części ustnej w celu zakończenia służby przygotowawczej.

§ 3. Komisja egzaminacyjna ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z przeprowadzeniem egzaminu i zatwierdzeniu protokołu z przeprowadzonego egzaminu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Ustawa o pracownikach samorządowych nakłada obowiązek zorganizowania służby przygotowawczej dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę w jednostkach samorządu terytorialnego.

W związku z tym, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie zorganizowano służbę przygotowawczą dla jednej osoby, należy powołać komisję egzaminacyjną, która przeprowadzi egzamin i zakończy procedury wymagane przy organizacji służby przygotowawczej.

Sporządziła:
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska