Rok 2018 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.25.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji aktowej niearchiwalnej zdeponowanej w archiwum zakładowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie z przeznaczeniem jej do zniszczenia

ZARZĄDZENIE NR 120.25.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie powołania komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji aktowej niearchiwalnej zdeponowanej w archiwum zakładowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie z przeznaczeniem jej do zniszczenia

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, poz. 357, poz. 398) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1743, z 2017 r. poz. 1973) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję komisję w składzie:

 1. Ewa Sznajder – Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino – przewodnicząca komisji,

 2. Beata Ludwiczak – naczelnik Wydziału Organizacyjnego – członek komisji,

 3. Izabela Buckowska – zastępca naczelnika Wydziału Organizacyjnego – członek komisji,

 4. Iwona Szymańska-Ciepłucha – naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych – członek komisji,

 5. Milena Świeboda – naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego – członek komisji,

 6. Teresa Drążek – naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami – członek komisji,

 7. Mariusz Andrusewicz – p.o. naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju – członek komisji,

 8. Grzegorz Jastrowicz – naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – członek komisji,

 9. Mariusz Tarka – naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej – członek komisji,

 10. Janina Major – zastępca naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska – członek komisji,

 11. Aneta Raciborska – naczelnik Wydziału Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich– członek komisji,

 12. Alicja Kowalska – kierownik Biura Obsługi Rady – członek komisji,

 13. Roman Rataj – Komendant Straży Miejskiej – członek komisji,

 14. Andrzej Wiśniewski – kierownik Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego – członek komisji.
   

 15. Członkowie komisji odpowiedzialni są za dokonanie oceny wytypowanej do brakowania dokumentacji pod względem przydatności jej do celów praktycznych i wydzielenie dokumentacji, której upłynął okres przechowywania i która utraciła znaczenie, w tym wartość dowodową dla organu.

 16. Z przeprowadzonych czynności komisja sporządza protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej.

§ 2. Komisja ulega rozwiązaniu po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego w Szczecinie na brakowanie dokumentacji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
W związku z potrzebą dokonania brakowania dokumentacji aktowej, dla której upłynął okres przechowywania w archiwum zakładowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – niezbędnym jest powołanie komisji dla dokonania oceny tej dokumentacji.

Sporządziła:
Izabela Buckowska