Rok 2018 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.96.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na III sesji w dniu 20 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.96.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na III sesji w dniu 20 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 20 grudnia 2018 r. odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
III/24/18 uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 Skarbnik Miasta
i Gminy Gryfino
III/25/18 uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino
na lata 2019-2025
Skarbnik Miasta
i Gminy Gryfino
III/26/18 przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2019 Biuro Obsługi Rady
III/27/18 przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2019 Biuro Obsługi Rady
III/28/18 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący
na terenie Gminy Gryfino
Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych
w Gryfinie


§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 20 grudnia 2018 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Na III sesji w dniu 20 grudnia 2018 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

Sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk