Rok 2018 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.28.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XLV sesji w dniu 29 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.28.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 kwietnia 2018 r.
 

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XLV sesji w dniu 29 marca 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 marca 2018 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XLV/454/18 wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLV/455/18 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawki Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLV/456/18 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLV/457/18 podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
XLV/458/18 przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2018 r.” Wydział Gospodarki Komunalnej
XLV/459/18 ustalenia opłat za korzystanie z niestrzeżonego parkingu z ograniczonym nieodpłatnym czasem postoju, zlokalizowanym w Gryfinie przy ul. 1 Maja Straż Miejska
XLV/460/18 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 marca 2018 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na XLV sesji w dniu 29 marca 2018 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk