Rok 2018 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.77.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 października 2018 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na LII sesji w dniu 27 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.77.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 października 2018 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na LII sesji w dniu 27 września 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 września 2018 r. odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
LII/509/18 przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady od 1 stycznia do 26 września 2018 r. Biuro Obsługi Rady
LII/510/18 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Steklno Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
LII/511/18 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
LII/512/18 wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej w działce gminnej, oznaczonej numerem 147/3, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
LII/513/18 zmiany Uchwały Nr XIII/120/11 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
LII/514/18 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
LII/515/18 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025 Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
LII/516/18 przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r. Wydział Inwestycji i Rozwoju

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 września 2018 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

 

Na LII sesji w dniu 27 września 2018 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

 

sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk