Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.62.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw budżetu obywatelskiego.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.62.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 maja 2016 r.


w sprawie powołania Zespołu do spraw budżetu obywatelskiego.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w związku z § 6 Zarządzenia Nr 0050.37.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na 2017 rok oraz w związku z Uchwałą Nr XXI/191/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie desygnowania radnych Rady Miejskiej w Gryfinie do pracy w Zespole do spraw budżetu obywatelskiego zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół do spraw budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na 2017 rok w składzie:

  1. Ewa Sznajder – Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino – Przewodniczący Zespołu,
  2. Beata Blejsz – Skrabnik Miasta i Gminy Gryfino – Zastępca Przewodniczącego Zespołu,
  3. Ireneusz Sochaj – radny Rady Miejskiej w Gryfinie – Członek Zespołu,
  4. Roland Adamiak - radny Rady Miejskiej w Gryfinie – Członek Zespołu,
  5. Łukasz Kamiński - radny Rady Miejskiej w Gryfinie – Członek Zespołu,
  6. Barbara Lefik-Żarczyńska – Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Członek Zespołu,
  7. Joanna Owczarek - Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji – Członek Zespołu,
  8. Eleonora Zakrzewska - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gryfinie – Członek Zespołu,
  9. Ewa Chludzińska-Lewczuk - Stowarzyszenie "Jestem i Pomagam" – Członek Zespołu.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W związku z Zarządzeniem Nr 0050.37.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na 2017 rok należy powołać Zespół do spraw budżetu obywatelskiego, który będzie realizował zadania związane z przeprowadzeniem konsultacji wskazane w Regulaminie budżetu obywatelskiego gminy Gryfino.

Sporządziła:
Izabela Buckowska