Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.44.2016 BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Rocznego preliminarza dochodów i wydatków oraz Tabeli wysokości dopłat na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej na rok 2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.44.2016
BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 marca 2016 r.


w sprawie wprowadzenia Rocznego preliminarza dochodów i wydatków oraz Tabeli wysokości dopłat na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej na rok 2016 r.  w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta  i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam opracowany na rok 2016 Roczny preliminarz dochodów  i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowiący załącznik Nr 1  do zarządzenia.

§ 2. Wprowadzam opracowaną na rok 2016 Tabelę wysokości dopłat na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego oraz Naczelnikowi Wydziału Finansowo-Księgowego.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Zastępca  Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 111 ze zmianami) obligują pracodawcę do dokonywania corocznego odpisu podstawowego na przeciętną liczbę zatrudnionych w zakładzie pracy. Następstwem tego jest ustalenie kwoty, jaką należy przeznaczyć na prowadzenie działalności socjalnej  w danym roku kalendarzowym.

Na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie podstawą gospodarowania środkami ZFŚS jest Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wraz z zatwierdzonym corocznie Preliminarzem dochodów  i wydatków oraz Tabelą wysokości dopłat. Dokumenty te stanowią załączniki do ww. regulaminu  i są corocznie opracowywane.

Sporządziła: Anna Wójciak

Uzgodniono z komisją ZFŚS
1. Andrusewicz Mariusz
2. Włodarczyk Urszula
3. Wójciak Anna