Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.158.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 22, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego

ZARZĄDZENIE NR 0050.158.2016
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 22, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego.

Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579) oraz art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, 1777, z 2016 r., poz. 65, 1250, 1271, 1579), oraz § 10 pkt 16 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.85.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 5 grudnia 2016 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam cenę nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 22 o powierzchni 0,3534 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze beprzetargowej, na rzecz obecnego użytkownika wieczystego, na łączną kwotę 79.560,00 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn
 

 

Uzasadnienie

Użytkownik wieczysty nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 22 o pow. 0,3534 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, stanowiącej własność Gminy Gryfino, wystąpił z wnioskiem o sprzedaż prawa własności tej nieruchomości.

Zgodnie z rt. 32 ust. 1 i rt. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu w drodze bezprzetargowej.

Cenę nieruchomości w myśl art. 67 ust. 3 cyt. ustawy, ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość. Wartość prawa własności jak również wartość prawa użytkowania wieczystego określana jest w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego. Na poczet ceny zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.

W sporządzonym operacie szacunkowym, rzeczoznawca majątkowy określił:

- wartość prawa własności na kwotę 151.260,00 zł
- wartość prawa użytkowania wieczystego na kwotę 71.700,00 zł.
- różnica wartości – 79.560,00 zł

Różnica w wartościach nieruchomości w wysokości 79.560,00 stanowią cenę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Sporządziła:
Żaneta Snoch