Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. A. Asnyka nr 15/5, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców

ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 września 2016 r.

w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. A. Asnyka nr 15/5, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, poz. 1777; z 2016 r., poz. 65, poz. 1250) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. - zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam cenę brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. A. Asnyka, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnych najemców, na kwotę 144.764,11 zł (słownie złotych: sto czterdzieści cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery 11/100).

§2. Cena lokalu zostanie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku, do daty jego sprzedaży.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Z-ca BURMISTRZA Tomasz Miler

 

UZASADNIENIE

Lokal mieszkalny nr 5 w budynku przy ul. A. Asnyka nr 15 w Gryfinie, przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemców, Uchwałą Nr XIII/75/91 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 2 marca 1991 r.
Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 5 sierpnia 2016r., określił wartość rynkową nieruchomości lokalowej na kwotę 143.000,00 zł (słownie złotych: sto czterdzieści trzy tysiące) netto, w tym:
* wartość lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku - 138.800,00 zł (słownie złotych: sto trzydzieści osiem tysięcy osiemset 00/100),
* wartość udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej – 4.200,00 zł (słownie złotych : cztery tysiące dwieście 00/100).
Wyżej wymieniona wartość została zwiększona o kwotę 1.764,11 zł (słownie złotych: jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt cztery 11/100), na którą składa się 23% podatek VAT od wartości udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w wysokości 966,00 zł (słownie złotych: dziewięćset sześćdziesiąt sześć 00/100 ) oraz fundusz remontowy na dzień 31 sierpnia 2016 r. w wysokości 798,11 zł (słownie złotych: siedemset dziewięćdziesiąt osiem 11/100).
Wartość nieruchomości lokalowej zostanie ponownie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego, do daty jej sprzedaży.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec