Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.154.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej netto do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3

ZARZĄDZENIE NR 0050.154.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej netto do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579), art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, poz. 1777; Dz.U.z 2016 r. poz.65, poz. 1250, poz.1271, poz.1579) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.85.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 5 grudnia 2016 r.- zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą netto do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, oznaczonej numerem działki 287 o pow. 0.1266 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3, w wysokości 130.000.00 zł (sto trzydzieści tysięcy złotych).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Gmina Gryfino jest właścicielem nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 287 o pow. 0.1266 ha, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3. Dla przeważającej części nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą Nr XXXVI/491/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 15 listopada 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 55, poz. 1639), zgodnie z którymi jest ona położona w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem 4.KW1., posiadającej następujące ustalenia: teren przeznaczony na funkcję podstawową związaną z portowym przeładunkiem towarów i ich obrotem, ze szczególnym uwzględnieniem targu rybnego i działalności rybackiej prowadzonej przez różne podmioty.

Uchwałą Nr XXVIII/251/16 z dnia 29 września 2016 r. Rada Miejska w Gryfinie wyraziła zgodę na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na cele określone w planie miejscowym.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, a przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu – cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości. Cena wywoławcza netto do sprzedaży w wysokości 130.000,00 zł , określona w zarządzeniu, ustalona została na podstawie wartości określonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez Gminę na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami cena sprzedaży netto ustalona w przetargu, powiększona zostanie o podatek VAT w wysokości 23% ceny.

Sporządziła :
Krystyna .Lamperska