Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Niepodległości 4/4, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

ZARZĄDZENIE NR 0050.55 .2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 kwietnia 2016 r.


w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Niepodległości 4/4, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774,1777; z 2016 r. poz. 65) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Niepodległości 4/4, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy, na kwotę 187.209,72 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze.

§ 2. Cena lokalu zostanie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku, do daty jego sprzedaży.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

U z a s a d n i e n i e

Lokal mieszkalny nr 4 w budynku przy ul. Niepodległości nr 4 w Gryfinie, przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemcy, Uchwałą Nr XIII/75/91 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 2 marca 1991r.
Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 12 lutego 2016r., określił wartość rynkową nieruchomości lokalowej, na kwotę 180.600,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset złotych) netto, w tym:
* wartość lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku - 176.600,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych),
* wartość udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej – 4.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy dwieście złotych).
Wyżej wymieniona wartość została zwiększona o kwotę 6.609,72 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset dziewięć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze), na którą składa się 23% podatek VAT od wartości udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w wysokości 920,00 zł ( słownie: dziewięćset dwadzieścia złotych) oraz fundusz remontowy na dzień 15 kwietnia 2016 r. w wysokości 5.689,72 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt dwa gros).
Wartość nieruchomości lokalowej zostanie ponownie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego, do daty jej sprzedaży.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec