Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.95. 2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.4.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 0050.95. 2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 3 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.4.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2016.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 258 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890,ostatnia zmiana: poz. 2150 i z 2016 r. poz.195) oraz § 13, pkt 2 Uchwały Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2016, zarządzam, co następuje

§ 1. Zmianie ulega załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.4.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2016, zmienianego zarządzeniem nr 0050.29.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 lutego 2016 r., który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, wskazanym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn

 

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, art. 258 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 13, pkt 2 Uchwały Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2016, Burmistrz upoważnia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino do dokonywania zmian w planach wydatków budżetowych, których są dysponentami, między paragrafami tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

W związku ze zmianami organizacyjnymi konieczna jest zmiana wykazu jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino poprzez ujęcie w zestawieniu nowej jednostki (Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie) oraz wykreślenie zlikwidowanych jednostek (Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie i Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie).

Zatwierdziła:
Beata Blejsz

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz

Sprawdziła:
Milena Świeboda