Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej, położonej w Chlebowie nr 11c, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców.

ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 2 sierpnia 2016 r.


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej, położonej w Chlebowie nr 11c, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774,1777; z 2016 r. poz. 65) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 62/1, położonej w Chlebowie nr 11c, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnych najemców, na kwotę 180.000,00 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt tysięcy).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

U z a s a d n i e n i e

Nieruchomość gruntowa, oznaczona numerem działki 62/1 o powierzchni 0,0325 ha, położna w obrębie ewidencyjnym Chlebowo, zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 11c, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny, uchwałą Nr XVI/124/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 grudnia 2015 r. przeznaczona została do sprzedaży na rzecz obecnych najemców.
Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 14 czerwca 2016 r., określił wartość rynkową nieruchomości, na kwotę 180.000,00 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt tysięcy).
Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec