Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.100.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych

ZARZĄDZENIE Nr 0050.100.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 sierpnia 2016 r.


w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych

Na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca  2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1045) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych do dnia 9 września 2016 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Szkół mających siedzibę na terenie Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W dniu 19 lipca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1045). Zgodnie z § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia wnioski  o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych składa się w terminie ustalonym przez burmistrza właściwego ze względu na siedzibę szkoły.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska