Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.128.2012 z dnia 12 grudnia 2012 r., w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów i powierzchni reklamowych oraz minimalnych stawek czynszu za najem lokali i budynków użytkowych, stanowiących własność Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 marca 2016 r.


zmieniające zarządzenie Nr 0050.128.2012 z dnia 12 grudnia 2012 r., w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów i powierzchni reklamowych oraz minimalnych stawek czynszu za najem lokali i budynków użytkowych, stanowiących własność Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515, poz.1045, poz.1890) oraz §10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r, ze zmianami - zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0050.128.2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów i powierzchni reklamowych oraz minimalnych stawek czynszu za najem lokali i budynków użytkowych, stanowiących własność Gminy Gryfino, zmienionego zarządzeniem Nr 0050.20.2013 z dnia 04 marca 2013 r., Nr 0050.18.2014 z dnia 18 marca 2014 r., oraz zarządzeniem Nr 0050.158.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r., załącznik Nr 5, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.36.2016
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 17 marca 2016 r.

 

STREFY

 1. strefa I – obszar miejski wyznaczony ulicami:
  Bałtycka, Bolesława Chrobrego, Energetyków, Grunwaldzka, Kościelna, Tadeusza Kościuszki, Bolesława Krzywoustego Władysława Łokietka,1 Maja, Nadodrzańska, Niepodległości, Pl. Księcia Barnima I, Pl. Pamięci Sybiraków, Plac Solidarności, Parkowa, Piastów.
   
 2. strefa II – obszar miejski wyznaczony ulicami:
  Adama Asnyka, Armii Krajowej, Artyleryjska, Generała Andersa, Brzozowa, Czechosłowacka, Flisacza, Aleksandra Fredry, Garbarska, Jarosława Iwaszkiewicza, Jana Pawła II, Jana Kochanowskiego, Kolejowa, Hugo Kołłątaja, Marii Konopnickiej, Zygmunta Krasińskiego, Krótka, Kujawska, Kwiatowa, Ks. Jerzego Popiełuszki, Lechicka, Letnia, Bolesława Limanowskiego, 11 Listopada, Łużycka, Mazurska, 9 Maja, Mazowiecka, Adama Mickiewicza, Mieszka I, Czesława Miłosza, Ogrodowa, Okrężna, Orląt Lwowskich, Elizy Orzeszkowej, Opolska, Pionierów, Podgórna, Podlaska, Pomorska, Bolesława Prusa, Pogodna, Przytulna, Adama Rapackiego, Władysława Reymonta, Mikołaja Reja, Henryka Sienkiewicza, Słoneczna, Juliusza Słowackiego, Słowiańska, Sportowa, Sprzymierzonych, Stanisława Staszica, Szczecińska, Śląska, Targowa, Topolowa, Wierzbowa, Wincentego Witosa, Wodnika, Wojska Polskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Żeromskiego.
   
 3. strefa III – obszar wiejski Gminy Gryfino oraz ulice:
  Fabryczna, Łączna, Rybacka, Wodna, Zielna.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

U z a s a d n i e n i e

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, bieżące gospodarowanie mieniem komunalnym należy do kompetencji burmistrza.
W wyniku szczegółowej analizy minimalnych stawek czynszów za najem lokali i budynków użytkowych na terenie Gminy Gryfino, stwierdzono, że objęcie obszaru na którym usytuowane jest Centrum Wodne Laguna w Gryfinie oddzielną strefą, nie ma uzasadnienia ekonomicznego i ogranicza możliwości negocjacyjne z podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi prowadzeniem na tym obiekcie działalności komercyjnej. Wiąże się to z małą konkurencyjnością komunalnych lokali użytkowych, w stosunku do innych tego typu obiektów na terenie miasta Gryfina.
W związku z powyższym, koniecznym jest przeniesienie rejonu ulicy Wodnika do strefy II – obszaru miejskiego i likwidacji strefy IV, co wiąże się z wydaniem przedmiotowego zarządzenia.

Sporządziła:
Teresa Drążek