Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.66.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie przyznania nagród przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2015 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.66.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 maja 2016 r.


w sprawie przyznania nagród przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2015 roku

Na podstawie art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XIX/175/16 z dnia 3 marca 2016 roku zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyznaje się nagrody zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w roku 2015. Lista osób nagrodzonych wraz z wysokością nagród stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Możliwość przyznawania nagród za bardzo dobre wyniki sportowe osób zamieszkujących na terenie Gminy Gryfino lub reprezentujących stowarzyszenie kultury fizycznej z terenu Miasta i Gminy Gryfino daje Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
Na podstawie tej ustawy, zasady i tryb przyznawania nagród zostały przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XIX/175/16 z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
O przyznanie nagród wnioskowały kluby sportowe, a szczegółowy podział środków finansowych został uzgodniony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Sporządził
Daniel Cieślak